06-04-2020 | 02:36

Ανακοίνωση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)


Ανακοίνωση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)

 

Στις 28 Ιανουάριου του 2020 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ΡΑΕΚ με την Απόφαση 28/2020 ενέκρινε την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης όλων των Φωτοβολταικων εγκαταστάσεων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΑΗΚ με την μέθοδο net metering, net billing. Συγκεκριμένα πρόκειται για εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την οποία:

  • οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μεροληπτικό ή δυσανάλογο φόρτο και κόστος ούτε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις,  
  • θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά των αυτοκαταναλωτών στην επίτευξη του στόχου για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και το κόστος και τα οφέλη που επιφέρουν στο ευρύτερο ενεργειακό σύστημα,
  •  τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει γενικά να χρεώνουν για ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται μέσα στον ίδιο χώρο από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. »

Επισυνάπτονται αυτούσιες οι αποφάσεις της ΡΑΕΚ. 

| Download PDF | Εκτύπωση Άρθρου